Dobrovoľnícke centrum Košického kraja bolo založené v roku 2011, pričom od toho času sa realizovalo 7 valných zhromaždení. 

V roku 2011 bolo stanovené predsedníctvo na čele so zvolenou predsedníčkou Mgr. Dominikou Hradiskou, ktorá sa taktiež stala štatutárnym zástupcom združenia. Pokiaľ máte záujem o podrobnejší zápis a taktiež prezenčnú listinu, môžete si ich vyžiadať na maily dckk@dckk.sk

V roku 2012 bolo na valnom zhromaždení rozširované predsedníctvo, pričom predsedom sa stal Mgr. Jozef Rabatín. Aktivity sa pritom na základe rozhodnutia členov združenia orientovali najmä na spoluprácu s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a na vlastné medzinárodné projekty v rámci program Erazmus +. Pokiaľ máte záujem o podrobný zápis z valného zhromaždenia alebo o prezenčnú listinu, vyžiadať si ich môžete na maily dckk@dckk.sk 

V roku 2013 a 2014 sa konali iba informatívne valné zhromaždenia. Nemenila sa ani náplň činností združenia, neschvaľovali sa žiadne strategické dokumenty, taktiež bolo stále zvolené rovnaké predsedníctvo na čele s predsedom a štatutárnym zástupcom Mgr. Jozefom Rabatínom. Združenie nemalo vlastné projekty, ktoré by uhrádzali prevádzkové náklady združenia. Pokiaľ máte záujem o podrobný zápis z valného zhromaždenia alebo o prezenčnú listinu, môžete si ich vyžiadať na maily dckk@dckk.sk

 

V roku 2015 prebiehalo mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom boli do predsedníctva zvolené za predsedníčky:

Mgr. Miroslava Langerová, PhD a Mgr. Dominika Hradiská

podpredsedom bol Mgr. Jozef Rabatín. 

Hlavným cieľom mimoriadného valného zhromaždenia bolo vytvoriť akčný plán činnosti, stratégiu do roka 2020, ktorá by bolo predložená Košickému samosprávnemu kraju, pričom sa schválilo všetkými členmi, že združenie bude vyvíjať maximálnu snahu o dlhodobejšie systematickejšie financovanie práve zo strany KSK. Pokiaľ máte záujem o presné znenie valného zhromaždenia a o prezenčnú listinu, je možné si ich vyžiadať na maily dckk@dckk.sk

 

V roku 2016 sa na valnom zhromaždení prijal za najväčšieho člena DCKK samotný Košický samosprávny kraj. Opäť prebiehali voľby, pričom predsedníčkami ostali Mgr. Miroslava Langerová, PhD a Mgr. Dominika Hradiská. Podpredsedkyňom sa stala Ing. Zuzana Jusková, vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK. Na valnom zhromaždení sa hovorilo o tom, že prvýkrát DCKK získalo dotáciu na prevádzkové náklady a taktiež o tom, že do konca roka 2016 mal byť vybudovaný efektívny softvér na dobrovoľnícke programy a infraštruktúru dobrovoľníctva. Pokiaľ máte záujem o celé znenie valného zhromaždenia, či o prezenčnú listinu, je možné si ich vyžiadať na dckk@dckk.sk

 

V roku 2017 sa konalo valné zhromaždenie 15. novembra, pričom jeho náplňou bolo: 

odchod predsednícky Mgr. Dominiky Hradiskej. Predsedníčkou ostala Mgr. Miroslava Langerová, PhD, pričom sa informovalo o dvoch podpredsedníckych miestach. Jedno bolo stále pre člena KSK a na druhé bol zvolený Michal Keruľ. 

Okrem toho na tomto valnom zhromaždení  bolo prijatých ďalších 20 nových členov. 

Taktiež sa informovalo o príspevku na prevádzkové náklady v roku 2017 z KSK. Na rok 2018 sa členovia zhodli na tom, že by bolo vhodné kombinované financovanie aj z KSK aj z grantu Iuventy, v oblasti SLužby. 

Pokiaľ máte záujem o plné znenie valného zhromaždenia alebo o prezenčnú listinu, je možné si ich vyžiadať na maily: dckk@dckk.sk 

 

každoročne sa valné zhromaždenia konajú v druhej polovici kalendárneho roka. Okrem toho sa v prvej polovici kalendárneho roka stretáva predsedníctvo. Jeho úlohou každoročne je v prvom polroku zistiť, aké dotácie či projekty boli na daný rok úspešné a ako bude hospodáriť dckk v danom roku, prípadne ako budú financie rozdelené, ak sa dotácie alebo financie zmenili a nie je možné ich rozdeliť tak, ako sa plánovalo na predchádzajúcom valnom zhromaždení.