V roku 2016 sme v Dobrovoľníckom centre Košického kraja začali prípravu na viacero dobrovoľníckych programov. Napriek tomu, že už je november 2016 a teda sa nám rok chýli ku koncu, niektoré dobrovoľnícke programy sú stále v príprave a preto o nich v súčasnosti informujeme iba stručne. Do budúcnosti však plánujeme vytvoriť samostatné sekcie stránky pre jednotlivé programy, aby ste o nich mali čo najviac informácií a mohli sa tiež inšpirovať. Zatiaľ však takto:

1. Adoptuj si svoju materskú školu - program zameraný najmä na dobrovoľníctvo seniorov/senioriek. Ide o prepájanie viacerých generácií a teda medzigeneračný dialóg. Vždy dvaja seniori či seniorky navštevujú vybranú materskú školu. Ideálne je, ak do nech chodia aspoň dvakrát do mesiaca na hodinku, či dve. V škôlke deťom čítajú rozprávky pred spaním, alebo rozprávajú príbehy z detstva, či učia ručné práce a podobne. Pani učiteľky majú na tieto dobrovoľníčky alebo dobrovoľníkov kontakty a môžu ich taktiež zavolať v prípade prechádzky, ak je potrebný zvýšený dozor pri deťoch a podobne. Cieľom je pomôcť v materských školách, kde nie je dostatočný počet personálu, aby dobrovoľníci mohli prispieť svojimi skúsenosťami, či zručnosťami a zveľadiť škôlku, či tráviť čas s deťmi. Na druhej strane, druhotným cieľom je aj vyplniť čas seniorom, najmä ak sami nemajú vnúčatá, alebo ich majú ďaleko od svojho bydliska. 

 

2. Nákupy pre seniorov - opäť najmä dobrovoľnícky program pre seniorov. Ide o prepojenie aktívnych zdravých vitálnych seniorov s tými, ktorým zdravie už tak neslúži. Môžu im pomôcť s nákupom, či stráviť s nimi nejaký čas. Cieľom je pozitívny príklad toho, ako sa dá staroba zvládať a teda vyplnenie voľného času na oboch stranách. 

 

3. Dobrovoľníctvo v nemocniciach - ide o dobrovoľnícke programy na detských oddeleniach a oddeleniach dlhodobo chorých. Dobrovoľníci prichádzajú do nemocnice prevažne v poobedňajšom čase, kedy už pacienti nemajú vyšetrenia a trávia s nimi čas pri lôžku, alebo ak nejde o nemobilných pacientov, tak ich zoberú na prechádzku. Cieľom sú rozhovory a tzv. mentálne sprevádzanie pacienta, môže ísť o aktívne počúvanie príbehov pacienta, ale taktiež o spoločné modlitby, či pri detských oddeleniach o vymýšľanie rozprávok. Cieľom je poskytnúť čas na rozhovor s pacientom, ktorý pre pacienta nemá zdravotná sestra k dispozícií a nemôže sa každému klientovi osobitne venovať. 

 

4. Dobrovoľníctvo v domovoch sociálnych služieb - tento dobrovoľnícky program sa snažíme nastaviť stále podľa potrieb daného zariadenia. Niekedy ide o pravidelné aktivity dobrovoľníkov a pomoc personálu, ale taktiež ide o sporadické zavolanie dobrovoľníka ak je napríklad vhodné počasie a je možné ísť s klientmi zariadenia na prechádzku... Nebránime sa ani nastavovaniu programov, kde sú aktivity menej časté, ako napríklad športový deň raz za štvrťrok a podobne. Ide o špecifické dobrovoľnícke programy, pretože napriek tomu, že sa považujú za jeden program, v každom zariadení sa realizujú odlišne, najmä podľa typu pacientov či klientov zariadenia. 

 

5. Dvojitý život dobrovoľníka - dobrovoľnícky program, ktorý mapuje život dobrovoľníkov a organizácií. Sú doňho zapojení fotografi, kameramani, ale taktiež novinári či editori. Snažia sa zachytiť život dobrovoľníka vo svojom klasickom pracovnom živote a v živote dobrovoľníka. Akú prácu človek vykonáva a čo robí vo svojom voľnom čase? Ide o rovnaké aktivity, alebo práve naopak? Zozbieraný materiál budeme využívať pri našich propagačných aktivitách, ale taktiež pri tvorbe kalendárov, propagačných materiálov, či ako pozitívne príklady pre budúcich potenciálnych dobrovoľníkov.

 

6. Krajšie steny = krajšie mesto - dobrovoľnícky program, ktorý zahŕňa prácu stovky dobrovoľníkov. Tí budú v pravidelných intervaloch, 3 až 4 krát do roka, maľovať budovy v Košickom kraji maľbami. V súčasnosti pracujeme na príprave prvých piatich budov materských škôl v Košiciach, na ktorých budú na jar 2017 nakreslené detské motívy. Po prvom kole by sme chceli v tejto tradícii čo najčastejšie pokračovať 

 

Ak sa chcete o ktoromkoľvek dobrovoľníckom programe informovať, alebo nás chcete nejakým inšpirovať, stačí nám napísať na dckk@dckk.sk:-)