Projektový manažment

Väčšina školení o projektovom manažmente je tvorená tak, že väčšina času sa venuje štruktúre projektu. My v Dobrovoľníckom centre Košického kraja máme dojem, že na Slovensku sa grantové schémy a projekty objavujú už množstvo rokov a teda že väčšina ľudí vie, akú štruktúru má mať projekt. Tejto problematike sa teda venovať nebudeme, ak však niekto bude potrebovať, môže sa na to opýtať a radi vysvetlíme aj to.

Tento blog má byť o aktuálnej situácii v projektových a grantových schémach na Slovensku. Granty na Slovensku by sa dali rozdeliť do viacerých skupín:

- Financie firiem, ktoré sú prerozdeľované v grantových schémach prostredníctvom nadácií

- Financie miest a samospráv, ktoré sú zamerané na regionálny rozvoj pre organizácie v danom regióne

- Financie ministerstiev, ktoré môžu žiadať organizácie zaoberajú sa problematikou daného ministerstva

- Eurofondy

- Národné projekty, ktorých financovanie je prostredníctvom európskych dotácií, avšak žiadateľom už bola určitá celoslovenská organizácia a my môžeme žiadať už o prostriedky od tejto organizácie, nepíšeme priamo ako žiadatelia eurofondov.

Uvedeným piatim skupinám grantov sa budeme venovať na nasledujúcich riadkoch.

 

1. Financie firiem, ktoré sú prerozdeľované v grantových schémach prostredníctvom nadácií.

Ide prevažne o malé granty, ktoré sú zamerané priamo na určitú oblasť, či už vzdelávanie, sociálna práca, kultúra, dobrovoľníctvo, rozvoj komunít, medzigenerečný dialóg a pod.

Tieto granty sa dajú žiadať väčšinou na výšku od 500 do 3 000,- eur, samozrejme, záleží od grantovej schémy. Na Slovensku je množstvo týchto grantových schém, ktoré sa realizujú už pravidelne, v ročných intervaloch, napr:

- Nadácia Tatrabanky: Pre vzdelávanie – vždy vyhlásená niekedy v septembri

- Nadácia Orange – Šanca pre tvoj región – každoročne na jar

- Nadácia Orange – Daruj Vianoce – každoročne pred Vianocami

Takýchto grantových schém je množstvo a dá sa na nich teda aj vopred pripraviť a s touto témou rátať. Okrem toho je množstvo jednorázových schém. Niektoré z nich majú efektívny marketing a dozviete sa o nich cez bilboardy, či cez sociálne médiá. Niektoré však marketing nemajú dostatočné efektívny.

Z toho dôvodu je dobré si systematicky, aspoň raz za štvrťrok prezrieť internetové stránky všetkých nadácií, ktoré sa venujú podpore problematiky, v ktorej pôsobíte. Okrem toho je množstvo portálov, ktoré sa snažia o sieťovanie grantových schém a uverejňovanie ich prehľadu, napríklad www.mladez.sk Tieto portály by ste mali sledovať aspoň v mesačných intervaloch.

Skúste si urobiť prieskum nadácií vo vašom okrese, regióne, kraji. Prezrite si ich a okrem aktuálnych grantových výziev zistite, akú tému podporujú aj systematicky, mimo grantové schémy. Každá nadácia má totiž aj tzv. „partnerské projekty“. Ide o dlhodobejšie projekty, ktoré nadáciu zaujali, chce sa nimi prezentovať a teda ich jednorázovo, avšak na dlhšie obdobie podporí aj mimo oficiálnej grantovej schémy. Ak zistíte, že sú vo vašom regióne nadácie, ktoré sa venujú téme, ktorá vám je blízka, oslovte ich. Vypracujte si strategický dokument, ktorý bude mať popis aktivít, cieľ, ktorý chcete získať a finančný rozpočet na najbližších päť rokov. S týmto dokumentov oslovte nadáciu bez ohľadu na to, či má vypísaný aktuálny grant a požiadajte ich o systematickú podporu vašej práce.

Takýto postup by ste mali robiť každý rok. Tým sa pripomeniete nadáciám, skôr o vás vedia a keď vás aj nepodporia, skôr vás budú evidovať, keď sa u nich zapojíte do otvorenej grantovej schémy. Čo sa týka týchto grantových schém, ktoré riešia slovenské nadácie, treba si zvážiť, či máte dostatok času, energie a personálneho zabezpečenia na to, aby ste sa zapájali do týchto schém. Zapája sa do nich množstvo organizácií, školských zariadení, obcí a často aj neformálnych skupín a to znamená, že úspešnosť týchto projektov je veľmi nízka. Dôležité je myslieť na to, že nie je vhodné, aby organizácia za každú cenu reagovala na každú grantovú výzvu bez ohľadu na to, či sa vyhlásenej téme výzvy venuje, alebo nie. Tak sa často stáva, že sa píšu projekty len pre samotné projekty a nie preto, aby sa organizácia rozvíjala. Bolo by vhodné, ak by si organizácia stanovila tri – štyri projektové aktivity, ktoré by počas roka žiadali od viacerých nadácií, ak majú vyhlásenú požadovanú tému. Nie je potrebné vymýšľať a tvoriť stále nové projekty. Je možné vytvoriť jeden projekt, ktorý sa následne zasiela do viacerých grantových schém, kým nie je v niektorej podporený. Samozrejme, treba myslieť na to, že neúspech nemôže organizáciu odradiť.

 

2. Financie miest a samospráv, ktoré sú zamerané na regionálny rozvoj pre organizácie v danom regióne.

Každá samospráva, vyšší územný celok či mesto alebo obec poskytuje finančné prostriedky na rozvoj svojho regiónu. Košický samosprávny kraj vyhlasuje málo oficiálnych grantových výziev, avšak je možné sa o podporu uchádzať aj mimo grantové schémy.

Je potrebné komunikovať s oddelením KSK, ktoré zastrešuje vašu oblasť. Pokiaľ sa im bude páčiť vaša činnosť a aktivity, ktoré môžu podporiť, vedia ich zaradiť do rokovaní jednotlivých komisií. V takom prípade, ak by to prešlo hlasovaním poslancov, môže vaša organizácia získať podporu. Mestá majú podporu závislú na ich vlastnom rozpočte. Ak berieme ako naše mesto Košice, tak tie majú viaceré nadačné fondy, ktoré podporujú najmä kultúru a šport. Všetko je prehľadné na stránke www.kosice.sk Okrem toho každoročne Košice vyhlasujú grantovú schému DAMKO – čo znamená deti a mládež Košic. Ak teda chcete realizovať aktivity pre deti a mládež v Košiciach, môžete žiadať financie z tejto grantovej schémy, väčšinou je na projekty prerozdelených okolo 1 300, eur na jeden projekt.

 

3. Financie ministerstiev, ktoré môžu žiadať organizácie zaoberajú sa problematikou daného ministerstva Každé ministerstvo má svoje vlastné grantové schémy. Je preto potrebné sledovať ich internetové stránku. Väčšina združení, ktoré s nami spolupracujú, spadajú pod Ministerstvo školstva SR. To má svoju organizáciu, Iuventu, ktorá ku konca kalendárneho roka vyhlasuje vždy výzvy na ďalší rok. Tie sú označené rôznymi pomenovaniami: HLAS, SLUŽBY a podobne.

V niektorých z nich sa dajú žiadať vyššie finančné prostriedky. S touto vidinou sa do grantových schém zapájajú rôzne organizácie, ktoré však zbytočne plytvajú energiou na vypracovanie týchto projektov. Je potrebné si pri týchto schémach zmapovať svoje okolie a komunikovať s ostatnými organizáciami. Tieto granty sú totiž často určené iba jednej organizácií v kraji, ktorá sa tejto problematike bude venovať najefektívnejšie. Ak sa teda chcete zapojiť do HLASu, alebo do SLUŽIEB, zistite si, či nejde tento projekt žiadať aj nejaká strešná, celokrajská organizácia, ktorá má tým pádom v danej téme vyšší dosah a teda aj väčšiu šancu na podporu. Vhodné na financiách z ministerstiev je fakt, že často nepodporujú iba malé granty a teda aktivity, ale často dokážu dať finančné prostriedky na prevádzku organizáciám, ktoré výrazne pomáhajú danému rezortu. Je teda možné tu získať aj financie na mzdové prostriedky, či kancelárske priestory.

 

4. Eurofondy

Vhodné na samostatné školenie. V každom prípade, základné informácie sú:

- Pri každej téme a každej oblasti je potrebné čakať, kedy bude výzva na túto tému. Znamená to, že nestačí, že vieme, že v oblasti vzdelávania je množstvo miliónov, ktoré má Slovensko ešte vyčerpať. Nemôžeme ich čerpať, kým nie sú vyhlásené grantové schémy v daných oblastiach.

- V súčasnosti máme programové obdobie 2014 – 2020. Minulo sa v ňom ešte iba 100 miliónov eur, či k dispozícií ako krajina máme 15, 3 miliardy. Všetky tieto financie sa čerpajú na základe strategického dokumentu, ktorý sa volá Partnerská dohoda. Každá organizácia, ktorá sa chce zapojiť do čerpania Eurofondov, by si mala dať takú námahu, že by si túto partnerskú dohodu preštudovala. Európske projekty sú rozdelené podľa oblastí vo viacerých operačných programoch.

Tieto operačné programy spravujú jednotlivé ministerstvá. Znamená to, že keď si pravidelne pozeráte stránku ministerstiev kvôli ich grantom, taktiež si môžete skontrolovať aktuálne výzvy na eurofondy. Keďže však v tomto prípade ide o časovo náročnejšie projekty a často aj prílohy k ním sú zložitejšie, každé ministerstvo má na svojej stránke aj takzvaný indikatívny harmonogram výziev. Znamená to, že viete, o koľko mesiacov, alebo v akom čase je pravdepodobné, že bude vyhlásená výzva, na ktorú čakáte. Okrem toho máte pri týchto výzvach taktiež uvedené, kto budú oprávnení žiadatelia a teda či sa vás táto výzva bude týkať.

- V súčasnosti sa na väčšinu výziev ešte iba čaká.

- V týchto dňoch sú vyhlásené výzvy na komunitnú terérnu prácu a na zriaďovanie komunitných centier. Okrem toho sú aktuálne granty na kreatívne riešenia.

 

5. Národné projekty, ktorých financovanie je prostredníctvom európskych dotácií, avšak žiadateľom už bola určitá celoslovenská organizácia a my môžeme žiadať už o prostriedky od tejto organizácie, nepíšeme priamo ako žiadatelia eurofondov.

Národné projekty sú projekty, ktoré sú čerpané z eurofondov, avšak vy sa už nezapájate do žiadneho operačného programu a nečakáte na výsledky hodnotenia grantov. Vy už si podávate žiadosť do národného projektu a tie sú vo veľkej miere podporované, ak spĺňajú všetky formálne kritériá. V tomto programe ide o projekty, kde bola vyhlásená grantová výzva ministerstva v určitom operačnom programe na národný projekt, pričom žiadateľom mohla byť len jedna určená organizácia.

Na Slovensku sú najviac známe národné projekty úradov práce. Znamená to, že Úrad práce bol jediný oprávnený žiadateľ eurofondy. Na základe získaných financií vyhlásil už pre verejnosť a ostatné organizácie národné projekty. Organizácie sa tak môžu zapojiť svojou žiadosťou do realizácie národného projektu, kým nie sú vyčerpané všetky prostriedky.

V súčasnosti je množstvo projektov na základe ktorých si na obdobie od troch mesiacov do roka môže organizácia pomôcť so zamestnancami a prijať nové posily. V týchto dňoch sa taktiež čaká na národný projekt Rodina a práca, ktorý dovoľuje zamestnávať rodičov na rodičovskej dovolenke.

Tím DCKK