Príbehy dobrovoľníkov

Maják nádeje vás pozýva

Cieľ konferencie:

Konferencia bude prebiehať z príležitosti 7. výročia vzniku Majáku nádeje a Medzinárodného dňa boja proti chudobe. Konferencia bude zameraná na praktické predstavenie organizácii, ktoré sa špecifikujú na pomoc ľuďom v núdzi, a to na Slovensku, v Poľsku a Ukrajine. Cieľom konferencie bude bude vyzdvihnúť službu trpiacim, ktorí sa nachádzajú často na okraji spoločnosti, ako aj predstaviť konkrétne metódy práce s ľuďmi v núdzi, formy pomoci trpiacim, a taktiež svedectvá z praxe s osobami na okraji spoločnosti.

Tématické okruhy: sociálna oblasť:

1. Služba trpiacim v pomáhajúcich organizáciách

2. Dobrovoľníctvo ako forma služby trpiacim

3. Prekážky a ťažkosti pri preukazovaní služby trpiacim

4. Skúsenosti dobrej praxe pri práci s trpiacimi – osobami na okraji spoločnosti

5. Odmietanie / prijatie utrpenia v živote človeka

teologická oblasť:

6. Utrpenie a jeho význam v živote svätých

7. Utrpenie v encyklikách

8. Pápež František a služba trpiacim

Poplatok za osobu:

Ø aktívni účastníci s článkom: 20 € (zahŕňa účasť na konferencii, občerstvenie, obed a zborník)

Ø pasívni účastníci bez článku: zdarma (bez občerstvenia, obeda, zborníka)

Jeho úhrada je povinná do 15.9.2017 na účet: 36 4923 9255/ 0200. IBAN: SK55 0200 0000 0036 4923 9255.

Pri platbe uveďte svoje meno, priezvisko a poznámku:Konferencia

Dôležité termíny: Odoslanie prihlášky: do 15.8.2017 na sonavancakova@gmail.com

Odoslanie článku: do 9.9.2017 na sonavancakova@gmail.com

Pokyny pre článok: Rozsah príspevku v rozmedzí 6 až 12 normostrán, a to vrátane abstraktu, kľúčových slov, zoznamu použitej literatúry, údajov o autorovi a príloh. Citácie zdrojov a poznámky uvádzajte pod čiaru.

Viac info nájdete na www.majak-nadeje.eu

späť na zoznam