Profil organizácie

Mesto Spišská Nová Ves

Adresa: Radničné nám. č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves v rámci svojho sociálneho programu vytvára priestor pre dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti - DOBROVOĽNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Jedná sa o pomoc seniorom, zdravotne postihnutým občanom a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom napríklad po chemoterapii. Náplňou dobrovoľníka sú najmä jednoduché a časovo nenáročné opatrovateľské úkony v domácom prostredí klienta - nákup potravín, donáška stravy, donáška liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia, či len spríjemnenie času čítaním, rozhovorom alebo prechádzkou.
Mesto Spišská Nová Ves sa touto činnosťou snaží vyplniť chýbajúci článok vzájomnej pomoci tam, kde ešte nie je nutné poskytovať sociálnu službu a zároveň aktivizovať dobrovoľníkov v meste, zapojiť mladých ľudí do pomoci núdznym a aktívnejších seniorov do pomoci svojich chorých a osamelých rovesníkov.
Budeme reagovať aj v prípade záujmu dobrovoľníkov o iné činnosti v sociálnej oblasti.


Kontaktné informácie: