Profil organizácie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Košice

Adresa: Park obrancov mieru 1, Košice

ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiace a slabozraké (ďalej len NS) osoby, ich priaznivcov, priateľov, rodičov NS detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu. Poslaním ÚNSS je: a) obhajoba a podpora uplatňovania práv osôb so zrakovým postihnutím a podpora vytvárania rovnakých príležitostí, rovnakého zaobchádzania a pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia, b) aktivizácia osôb so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj ich vlastných zručností a znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na uspokojovanie záujmov a potrieb a na plnohodnotný a integrovaný život a prác v spoločnosti, c) pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach osôb so zrakovým postihnutím ako prirodzenej súčasti spoločnosti, d) poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnych služieb, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie ďalších služieb pre osoby so zrakovým postihnutím.


Kontaktné informácie: