Profil organizácie

OZ, Ťahanovská záhrada

Adresa: Ťahanovská 74, Košice

NAŠA VÍZIA:
Vytvárať pre Vaše jedinečné deti slobodné, prijímajúce, rešpektujúce, podnetné prostredie, v ktorom sa budú môcť optimálne rozvíjať a rásť v rámci svojich možností a záujmov (momentálnych i globálnych). Naša vízia je podrobne rozpísaná na www.slobodnaskola.sk a stavia na konceptoch:
• unschoolingu,
• intuitívnej pedagogiky,
• konštruktivizmu (resp. objavnej pedagogiky),
• demokratického vzdelávania.

DÔRAZ kladieme na:
• voľnú hru dieťaťa (čokoľvek, napr. hrabanie sa v hline, autodráha, víly, Vikingovia...),
• vlastnú vnútornú motiváciu a načasovanie dieťaťa,
• prirodzené podnety v autentickom okolitom prostredí,
• dostupnosť jednej dobrovoľnej tvorivej aktivity na každom stretnutí,
• dostupnosť farbičiek, maľovánok a mnohorakých pracovných listov,
• všakovaké knihy na dosah (pre deti i dospelých).

ČO NECHCEME: zahŕňať deti neustálymi podnetmi (krúžky, záujmové aktivity, exkurzie, vysvetľovania, prednášky, riadené hry...- striedmo dávkované alebo na požiadanie áno). Veríme, že deti, ktoré necháme sa voľne hrať, sa nezvyknú nudiť. Navyše veríme aj v nudu a jej blahodárne účinky (zvyčajne vo forme oddychu a následne vedúcu k samostatne zvolenej tvorivej činnosti). Veríme v to, že deti potrebujú veľa prírody a možností vyblázniť sa v nej v rámci istých nevyhnutných hraníc.