Profil organizácie

Kultúrne centrum Abova

Adresa: Bidovce 206, 044 45 Bidovce

Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) je zariadením, ktoré vykonáva v rámci územnej pôsobnosti Košice-okolie, konkrétne územie týchto mikroregiónov - Olšavský, Slanský, Kecerovský, Hornád, Torysský a Mikroregión pod Mošníkom - kultúrno-výchovnú, odborno-poradenskú a osvetovú činnosť. Toto kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zapojené príspevkom, bolo zriadené 1. januára 2009.

Od 1.11.2012 sa stalo KCA správcom Pamätníka oslobodenia a víťazstva a Siene bojovej slávy na Dargovskom priesmyku.

Od 1.1.2013 sa stalo KCA rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet KSK.

KCA so sídlom v Bidovciach slúži na prepojenie a zintenzívnenie regionálnej a miestnej kultúry v 71 obciach regiónu. Svojou činnosťou uchováva a zveľaďuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých žánroch a odboroch záujmovej umeleckej činnosti, usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach obcí.

Medzi ťažiskové podujatia, ktoré organizuje KCA, patria Abovské folklórne slávnosti Euro folk Rozhanovce, Dargovská ruža, Valalická krojovaná paráda. KCA každoročne pripravuje v spolupráci s Obcou Svinica podujatie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Románsko-gotickom kostole vo Svinici – Festival starého umenia a histórie Abova.

KCA počas svojho aktívneho pôsobenia v regióne rozšírilo svoje aktivity o ďalšie podujatia, akými sú regionálne a krajské prehliadky a súťaže v oblasti spevu, hudby, tanca, dramatickej tvorby a iného zamerania:

Zborový spev Abova – prehliadka speváckych zborov, Vyšná Kamenica

Nositelia tradícií – regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín, Čaňa

Hviezdoslavov Kubín – regionálna postupová súťaž v prednese, Košice

Divadelný Ďurkov – regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, Ďurkov

Detské divadelné Košice – krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, Košice

Dargovská ruža – regionálna prehliadka v speve ľudových piesní (každý tretí rok je prehliadka súťažná a postupová), Svinica

Šaffova ostroha – krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, Bidovce

Strunobranie – krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov, HaniskaKCA organizuje letné vidiecke tábory pre sociálne znevýhodnené, rómske a nerómske deti v Herľanoch zamerané na ľudový tanec, spev, tradičné remeslá a spoznávanie kultúry.

Pravidelne usporadúva tvorivé dielne k súťažiam, tvorivé dielne remeselného charakteru, duchovné koncerty, vianočné koncerty, výstavy miestnych neprofesionálnych umelcov, školenia, prednášky a ďalšie podujatia zamerané na širokú verejnosť, národnostné menšiny, deti, mládež a dospelých.