Profil organizácie

DORKA, n.o.

Adresa: Hemerkova 28, 040 23 Košice

Nezisková organizácia DORKA pomáha rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom na vykonávanie opatrení nahrádzajúcich ich prirodzené rodinné prostredie. DORKA slúži občanom, ktorí chcú svoju situáciu zmeniť, pracovať na zmene a sú ochotní dodržiavať pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre zmenu ich životnej situácie, t. j. pracovať, zbaviť sa všetkých závislostí a vytvoriť vo svojej rodine vhodné prostredie pre rozvoj ich detí.

DORKA, n.o. bola zaregistrovaná do registra neziskových organizácii 26. mája 2006. Vznikla za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a prevádzkovania zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Svoju činnosť začala v decembri 2007 otvorením domova pre osamelých rodičov a útulku pre mladých dospelých v meste Košice.

Víziou neziskovej organizácie DORKA je stať sa spoľahlivým zázemím deťom, mladým dospelým a rodinám v ohrození a taktiež rozšíriť sieť centier DORKA do ďalších miest na Slovensku, v ktorých sa budú poskytovať sociálne služby zamerané na pomoc v krízovej intervencii a prevenciu.

Sociálne služby poskytujeme v útulkoch pre rodiny s deťmi, domovoch na polceste a útulku pre jednotlivcov. V nich pomáhame rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom, ktorým dočasne nahrádzame ich prirodzené rodinné prostredie.