Štandardy kvality

Podporovať organizácie v profesionálnej práci s dobrovoľníkmi  je jedným z cieľov nášho centra.  Úspešní koordinátori vedia, že dobrovoľníkov môžu motivovať a udržať si len vo vhodne nastavenom systéme a prostredí.

Aj skúsenosti dobrovoľníkov s ich prijatím a manažovaním v organizáciách sú rôzne. Preto sa v Košickom kraji chceme podieľať na identifikácii organizácií, ktoré to s dobrovoľníkmi naozaj vedia.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značku kvality udeľuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) v spolupráci s regionálnymi partnermi na tri roky.

Môžete získať základný, vyšší alebo najvyšší štandard!

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v nasledujúcich, na seba nadväzujúcich krokoch:

Najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom nasledujúceho formulára (na správne načítanie formulára je potrebné inštalovať najnovší Adobe Reader) a zašlete ho mailom k nám (dckk@dckk.sk). Podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto manuáli.

Externá hodnotiteľka sa s Vami spojí a udelí/neudelí známku kvality určitého stupňa. Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace v závislosti od toho, nakoľko máte k dispozícii všetky materiály, ktoré dokážu, či istý štandard spĺňate.

Štandardy sú zamerané na overenie systému práce s dobrovoľníkmi v týchto oblastiach:

  • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Právny a etický rámec
  • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
  • Začlenenie do tímu
  • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
  • Ocenenie a uznanie
  • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

Udelená značka kvality pomáha dobrovoľníkom zorientovať sa pri hľadaní vhodnej dobrovoľníckej príležitosti v organizácii so zavedením procesom riadenia dobrovoľníkov. Organizácie majú príležitosť v priebehu sebahodnotenia a počas konzultácii s hodnotiteľmi identifikovať svoje slabé stránky a možnosti na rozvoj a značkou kvality sa prezentovať pred verejnosťou, partnermi a donormi.  

Od augusta 2016 ponúkame organizáciám v Košickom a Prešovskom kraji sprevádzanie procesom hodnotenia a pomoc pri získaní značky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“.

Všetky ďalšie informácie o štandardoch kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nájdete na stránke PDCO.

Na tomto linku môžete nájsť zoznam organizácií, ktoré známku kvality už majú: 

dobrovolnickecentra.sk/subory/standardy_kvality/Zoznam_organizacii_so_znackou_kvality_2015_2016.pdf