Štandardy kvality

Viacerí sa pýtate, či sú štandardy kvality to isté ako značka kvality a preto vám obe vysvetlíme:-)

jedno sa týka našich slovenských štandardov práce s dobrovoľníkmi, druhé sa týka akreditácie pre Európsky zbor solidarity:-) A tu viac  o oboch:-)

 

Štandardy kvality:

Podporovať organizácie v profesionálnej práci s dobrovoľníkmi  je jedným z cieľov nášho centra.  Úspešní koordinátori vedia, že dobrovoľníkov môžu motivovať a udržať si len vo vhodne nastavenom systéme a prostredí.

Aj skúsenosti dobrovoľníkov s ich prijatím a manažovaním v organizáciách sú rôzne. Preto sa v Košickom kraji chceme podieľať na identifikácii organizácií, ktoré to s dobrovoľníkmi naozaj vedia.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok  sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značku kvality udeľuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCO) v spolupráci s regionálnymi partnermi na tri roky.

Môžete získať základný, vyšší alebo najvyšší štandard!

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v nasledujúcich, na seba nadväzujúcich krokoch:

Najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom nasledujúceho formulára (na správne načítanie formulára je potrebné inštalovať najnovší Adobe Reader) a zašlete ho mailom k nám (dckk@dckk.sk). Podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto manuáli.

Externá hodnotiteľka sa s Vami spojí a udelí/neudelí známku kvality určitého stupňa. Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace v závislosti od toho, nakoľko máte k dispozícii všetky materiály, ktoré dokážu, či istý štandard spĺňate.

Štandardy sú zamerané na overenie systému práce s dobrovoľníkmi v týchto oblastiach:

  • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Právny a etický rámec
  • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
  • Začlenenie do tímu
  • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
  • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
  • Ocenenie a uznanie
  • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

Udelená značka kvality pomáha dobrovoľníkom zorientovať sa pri hľadaní vhodnej dobrovoľníckej príležitosti v organizácii so zavedením procesom riadenia dobrovoľníkov. Organizácie majú príležitosť v priebehu sebahodnotenia a počas konzultácii s hodnotiteľmi identifikovať svoje slabé stránky a možnosti na rozvoj a značkou kvality sa prezentovať pred verejnosťou, partnermi a donormi.  

Od augusta 2016 ponúkame organizáciám v Košickom a Prešovskom kraji sprevádzanie procesom hodnotenia a pomoc pri získaní značky kvality „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme“.

Všetky ďalšie informácie o štandardoch kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok nájdete na stránke PDCO.

Na tomto linku môžete nájsť zoznam organizácií, ktoré známku kvality už majú: 

dobrovolnickecentra.sk/subory/standardy_kvality/Zoznam_organizacii_so_znackou_kvality_2015_2016.pdf

 

ZNAČKA KVALITY

Značku kvality si musí žiadať každá organizácia, ktorá chce vysielať, hosťovať, alebo koordinovať dobrovoľníkov z programu Európskeho zboru solidarity. Tento zbor solidarity je jedným z nových európskych programov a špecifikom je, že pokiaľ získate značku kvalitu, môžete hosťovať nielen zahraničného dobrovoľníka, ale taktiež dobrovoľníka z iného kraja Slovenska. 

Veríme, že tým pádom by sa tak mohla rozšíriť sieť organizácií, ktoré budú hosťovať alebo vysielať dobrovoľníkov, pretože tu odpadá úplne jazyková či kultúrna bariéra, napríklad oproti klasickému programu Európskej dobrovoľníckej služby. 

Ak vás táto značka kvality zaujala, určite si kliknite na stránku https://europa.eu/youth/solidarity_sk a zapojte sa:-)